JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
17. Januar 2021., 11:04
Oblačno.
Oblačno.
-8°C
 

Služba za uvođenje, praćenje i poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga

 web1

Rukovodilac službe  Dr Milena Bjegović Đujić, specijalista epidemiologije     

 telefon 053 331 023  lok 112   mob 065/080-679

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ДОМА ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА

Јавна здравствена установа Дом здравља Дервента надлежна је за пружање савремених и ефикасних здравствених услуга примарног нивоа као и КСЗ услуга свим корисницима  здравствене заштите у општини Дервента. По свом капацитету и по броју корисника здравствених услуга наша установа  заузима значајне мјесто у пружању  здравствене заштите становништва у региону и у Републици Српској.

 Расположивим кадром, опремом и простором обезбјеђујемо квалитетну, свеобухватну и доступну здравствену заштиту за све наше кориснике. Осим услуга лијечења и дијагностике, својим активностима и радом на превенцији доприносимо здравственом просвјећењу наших корисника и настојимо да код њих створимо навику да брину о свом здрављу. Приликом пружања здравствених услуга придржавамо се свих законских и других норми из области здравства и у пуној мјери уважавамо достојанство и права оних, који траже наше услугу.

Вриједност које његујемо у свом раду су:

-        одговорност,

-        тимски рад,

-        квалитет,

-        комуникативност,

-        спремност за стицање нових знања и вјештина.

Задовољан пацијент је примарни  циљ рада свих запослених у нашој установи. Примјеном савремених достигнућа медицине и стандарда здравствених услуга, уз непрекидно унапређење квалитета нашег рада, тежимо да задовољимо садашње и будуће здравствене потребе, захтјева и очекивања корисника наших услуга и да тако постанемо установа која је лидер у региону.

 Узимајући у обзир да смо сертификована здравствена установа у свом раду доследно примјењујемо сертификоване стандарде а запослени су упознати и обучени за примену политике квалитета и докумената система менаџмента.                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


 

Proces sertifikacije u Domu zdravlja Derventa

Priliku za sistemsko unapređenje rada ustanove prepoznali smo u Projektu uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u RS koje je pokrenulo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS. Ministarstvo je ovim projektom omogućilo svim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj da urede sistem funkcionisanja ustanove u skladu sa propisanim standardima, a nakon završetka tog procesa, dobijanje statusa sertifikovane zdravstvene ustanove.

Aktivnosti vezane za početak procesa sertifikacije Doma zdravlja Derventa počele su u julu 2012. godine kada je, obavljeno snimanje postojećeg stanja ustanove koje je rađeno u koordinaciji sa eksternim konsultantima. Sledeći korak u procesu ispunjavanja uslova za dobijanje statusa sertifikovane ustanove jeste formiranje multidisciplinarnog tima za sertifikaciju koji će direktno implementirati zahtjeve standarda i uvrstiti ih u svakodnevni sistem funkcionisanja ustanove. Tim za sertifikaciju je formirao direktor ustanove, dr Mirko Šaran, koji je odabrao kompetentne pojedince iz svoje ustanove, te pružio im svu potrebnu podršku za realizaciju zadataka, uključujući i dodatnu edukaciju za vođu Projekta i koordinatora kvaliteta ustanove.

Stalni članovi tima za sertifikaciju su: vođa Projekta, dipl. ing. Mirko Petrić, koordinator kvaliteta Doma zdravlja Biljana Radišković, dr Nada Obradović i dr Slobodanka Mrđa. U rad tima se povremeno uključuju i drugi radnici Doma zdravlja, naročito rukovodioci službi, koji svojim znanjem i iskustvom u specifičnim oblastima djelovanja ustanove doprinose bržem i kvalitetnije ispunjavanju zahtjeva standarda.

U inicijalnom periodu rada tima, definisana je matrica odgovornosti za izvršavanje specifičnih zadataka u okviru Projekta i napravljen je plan rada za izradu dokumenata potrebnih za sertifikaciju. Nakon usaglašavanja ovih dokumenata uslijedio je rad na ispunjavanju specifičnih zaktjeva standarda, iz čega je proizišao set procedura i uputstava.

Procedure i uputstva koje su u donesene i stavljene u primjenu definišu funkcionisanje specifičnih segmenata organizacije rada ustanove odnose se na upravljanje dokumentima sistema menadžmenta, upravljanje medicinskom dokumentacijom i upravljanje zapisima. Procedurama su takođe definisani procesi upravljanja ljudskim resursima, procesi sproveđenja obuke zaposlenih i proces planiranja.

Tim je, u saradnji sa rukovodiocima svih medicinskih i nemedicinskih službi, uspio da definiše procedure i uputstva koja unapređuju, optimiziraju i olakšavaju specifične postupke rada.

Na nivou ustanove donesena su 62 sertifikaciona dokumenta.

Nakon izrade, distribucije i primjene procedura i uputstava podnesen je zahtjev za ocjenu Agenciji za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite /ASKVA/.

Početkom septembra 2013. godine imali smo ocjenjivanje od strane ASKVE a ocjenjivači, na čelu sa direktorom Agencije Mr sc. dr med. Sinišom Stevićem, su konstatovali da je naša ustanova ispunila sve kriterije i standarde za dobijanje statusa sertifikovane ustanove.

Završetkom procesa sertifikacije Dom zdravlja Derventa ima uređen sistem funkcionisanja koji unaređuje proces rada ustanove, što će najviše uticati na smanjenje određenih troškova, poboljšanje kvaliteta pruženih usluga i zadovoljstvo pacijenata.

 

 


 

OPIS POSLOVA I ZADACI SLUŽBE ZA KONTROLU KVALITETA

Služba je odgovorna da osigura primjenu standarda za sertifikaciju i akreditaciju, da nadgleda kvalitet pruženih usluga i da inicira aktivnosti za njegovo unapređenje. Organizuje izradu procedura, uputstava i ostale dokumentacije vezane za ispunjenje standarda, sigurnosti i standarda kvaliteta. Preispituje politike i procedure koje su donesene na nivou Doma zdravlja Derventa. Zadaci službe su da objašnjava zahtjeve standarda i podiže svijest o značaju njihovog zadovoljenja u Domu zdravlja Derventa tako što:

 • Pomaže u ispunjenju zahtjeva standarda
 • Stvaranje klime za sprovođenje politika kvaliteta
 • Daje smjernice za zadovoljenje standarda
 • Organizuje predavanje na teme iz kvaliteta
 • Nadgleda usaglašenost sa zahtjevima standarda
 • Prikuplja i analizira podatke o indikatorima
 • Organizuje interne provjere
 • Preispituje proces pružanja usluga
 • Mjeri zadovoljstvo korisnika zdravstvenih usluga i zaposlenih radnika
 • Prikuplja podatke o prigovorima.

 

Služba za kvalitet pomaže u izradi i primjeni dokumentacije koja podržava glavni proces i proces podrške, uključujući tehničku dokumentaciju, medicinsku dokumentaciju, dokumentaciju koja se odnosi na bezbijednost pacijenata te obuku osoblja.

Priprema godišnji program unapređenja kvaliteta i vrši njegovu evaluaciju o čemu izvještava direktora Doma zdravlja.

Koordinira sve aktivnosti vezane za upravljanje rizikom koji se odnosi na pacijente, zaposlene radnike i druge zainteresovane strane.

Sarađuje sa eksternim organizacijama u vezi s pitanjima kvaliteta, uključujući organizacije za sertifikaciju/akreditaciju.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————- 

 POKAZATELJI ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U DOMU ZDRAVLJA DERVENTA

Obavezni pokazatelji zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite su:
1. Istaknuto obaveštenje o vrsti zdravstvenih usluga koje se pacijentu kao osiguraniku obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje su djelatnost zdravstvene ustanove;
2. Istaknuto obaveštenje o zdravstvenim uslugama koje se ne obezbeđuju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa aktom kojim se uređuje sadržaj, obim i standard prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3. Istaknuto obaveštenje o vidovima i iznosu učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, kao i oslobađanje od plaćanja učešća;
4. Istaknut cjenovnik zdravstvenih usluga koje se ne obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koje pacijenti plaćaju iz svojih sredstava;
5. Postavljena sandučad za žalbe korisnika zdravstvenih usluga;
6. Pored svakog sandučeta za žalbe korisnika usluga postoji kratko obavještenje o načinu predaje žalbe i svim relevantnim informacijama za postupak sa prigovorima i žalabama korisnika usluga.
7. Istaknut spisak doktora porodične medicine za 2015 godinu koje pacijenti mogu izabrati, kao i njihovo radno vrijeme.

8.U specijalističko-konsultativnim službama istaknut spisak doktora koji rade i njihovo radno vrijeme;
9. Urađen Anketni upitnik korisnika zdravstvenih usluga
10. Urađena analiza o sprovedenom istraživanju zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite i preduzete mjere i aktivnosti na stalnom unapređenju kvalitetu

Podatke o pokazateljima zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene službe analizirala je Služba kvaliteta – Izveštaj službe kvaliteta o zadovoljstvu korisnika zdravstvene zaštite se dostavlja direktoru, pomoćniku direktora, glavnoj sestri Doma zdravlja a prezentacija je urađena za sve rukuvodioce službe i zaposlene radnike Doma zdravlja.

Služba kvaliteta  je uradila Anketu zadovoljstva zaposlenih radnika Doma zdravlaj Derventa. Evaluacija, analizu rezultata istraživanja , izvještaj i upoznavanje je urađen kao i u prethodnoj anketi.  Predložene su  mere i aktivnosti na unapređenju kvaliteta na osnovu rezultata istraživanja.

_______________________________________________________________________________________________________

 Извјештај о Анкети задовољства корисника здравствене заштите

 Менаџмент ДЗ Дервента и служба за побољшање квалитета у оквиру годишњег плана су урадили Анкету задовољства корисника здравствене заштите у временском интервалу од 03.05.2016. – 13.05.2016. године на нивоу цијелог Дома здравља.

У ту сврху је одштампано и достављено службама 310 анкетних листића а учешће у анкети је узело 275 корисника здравствене заштите.

Питања која су доминирала Анкетом се односе на поштовање права пацијената при пружању здравствене заштите у нашој установи, и то:

 1. Информације о могућности промјене тима;
 2. Дужина чекања на преглед;
 3. Помоћи чланова тима при заказивању прегледа у другој установи или код специјалисте;
 4. Љубазност особља;
 5. Задовољство пацијента добијеним информацијама о стилу живота, превенцији, начину лијечења, дијагнози, терапији и очекиваном исходу болести;
 6. Познавањем социјалних прилика корисника услуга;
 7. Задовољства пацијента дужином прегледа и приоритетима при пријему/хитноће;
 8. Могућношћу добијања жељених информација од стране доктора путем телефона.

 Корисници здравствених услуга су имали простор на анкетном листићу да дају своје приједлоге или сугестије за побољшање квалитета пружене здравствене услуге.

Менаџмент и служба за побољшање квалитета ће анализирати исте и предузети потребне кораке како би се поједини оправдани сегменти из Анкетног упитника побољшали.

 Закључак: Анализом анкете дошли смо до закључка да су корисници здравствених услуга Дома здравља Дервента, изражено у процентима,  са 79,2% задовољни пруженом услугом.

 _______________________________________________________________________________________________________

 Извјештај о Анкети задовољства запослених у ДЗ Дервента

Менаџмент Дома здравља и служба за побољшање  квалитета у оквиру годишњег плана су урадили Анкету задовољства запослених радника Дома здравља Дервента  у временском интервалу од 30.05. – 03.06.2016.  године.

У ту сврху је одштампано и достављено службама 143 анкетна листића, а учешће у анкети је узело 86 зпослених радника или 60,13 %.

Теме које су обрађене Анкетним упитником су:

 1. Услови рада-простор, кадар, опрема;
 2. Међуљуским односима, сарадњом и подршком колега те разумијевањем претпостављених;
 3. Радно вријеме и расположиво вријеме за обављање задатих послова;
 4. Организацијом посла;
 5. Мјесечним примањима/ЛД;
 6. Едукацијом и могућношћу напредовања;
 7. Утицајем стимулације на квалитет рада;
 8. Изложеност мобингу на радном мјесту те синдром сагоријевања на послу.

Запослени радници су имали простор на Анкетном листићу да дају своје приједлоге и сугестије за побољшање квалитета и услова рада.

Менаџмент и служба за побољшаље квалитета ће у догледно вријеме анализирати примједбе и сугестије те сходно томе предузети све потребне мјере да би задовољство запослених било на вишем нивоу.

Закључак: Анализом анкете дошли смо до закључка да су запослени радници Дома здравља Дервента, изражено у процентима,  са 78,8 % задовољни условима рада и послом који обављају.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

ИЗВЈЕШТАЈ О АНКЕТИРАЊУ КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА ДЕРВЕНТА ОД СТРАНЕ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

У складу са овлаштењима контролори Фонда су у периоду 01.04. до 30.06.2016. године у просторијама Здравствене установе вршили анкетирање осигураника. Анкетирање је обављено тако да су овлаштени радници Фонда осигураницима постављали питања из Анкетног упитника чији је примјерак претходно достављен здравственој установи. У Здравственој установи је анкетирано 50 осигураника, након чега су добијени следећи резултати:

1. Питање „Којом оцјеном бисте оцијенили квалитет услуге коју добијате у Здравственој установи“ осигураници су наведено питање оцјенили просјечном оцјеном 4,3;

2. Питање „Да ли сте задовољни односом доктора  према вама“ 47 (94%) осигураника изјаснило се да су задовољни односом доктора према њима док су 3 (6%) осигураника да нису задовољни односом доктора према њима;

3.Питање „Да ли сте задовољни односом медицинске сестре према вама“ 48 (96%) осигураника изјаснило се да су задовољни односом медицинске сестре  према њима док су 2 (4%) осигураника изјаснило да нису задовољни односом медицинске сестре према њима.

 Најчешћи разлози због којих су осигураници незадовољни односом доктора и/или медицинске сестре су:

 • Нељубазност,
 • Више се издаје лијекова ван листе,
 • Неће да их саслушају,
 • Услуга није у реду.

Менаџмент Дома здраља и служба за унапређење квалитета ће предузети све потребне мјере како би се квалитет пружених здравствених услуга подигао на већи ниво и тиме повећало задовољство корисника здравствених услуга.

 ———————————————————————————————————————————————————————————

DOM ZDRAVLJA DERVENTA SERTIFIKOVAN PO STANDARDIMA ISO 9001:2015

SKM_C224e17071414380_0001

Dom zdravlja Derventa je od 19.06. 2017. godine bogatiji za još jedan sertifikat a to su potvrdili akreditovani ocjenjivači International Certifikacion Group. Nakon provedenog ocjenjivanja utvrđeno je da se u našoj ustanovi primjenjuje sistem menadžmenta koji je u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015 te našoj ustanovi dodijelio sertifikat kojim se potvrđuje pružanje zdravstvenih usluga i sprovođenje aktivnosti na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Jedan smo od rijetkih Domova zdravlja koji je svoju sertifikacionu i akreditacionu dokumentaciju uskladio sa standardima ISO 9001:2015 u procesu pružanja zdravstvene zaštite što je iskorak u pogledu kvaliteta, zadovoljstva, sigurnosi  i bezbijednosti  pruženih zdravstvenih usluga.

Primjenom sertifikacionih i akreditacionih  standarda, te ISO standarda 9001:2015 evidentno je da težimo ka  neprekidnom unapređenje kvaliteta našeg rada, težimo da zadovoljimo sadašnje i buduće zdravstvene potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika zdravstvenih usluga.

Kontinuitet unapređenja primarne zdravstvene zaštite potvđujemo reakreditacijom Centra bazične rehabilitacije te Centra za mentalno zdravlje koje je urađeno krajem jula od strane Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje zdravstvene zaštite Republike Srpske.

Domu zdravlja će nastaviti kontinuirano unapređuje i poboljšanje procese rada u pružanju zdravstvenih usluga čime je postao prepoznatljiv u okruženju pa i dalje.