JZU DOM ZDRAVLJA
Derventa
17. Januar 2021., 9:40
Oblačno.
Oblačno.
-9°C
 

Ankete

Anketa za korisnike zdravstvenih usluga

Direktor Doma zdravlja i služba za kontrolu kvaliteta obavještavaju zaposlene radnike o vremenu i načinu ispitivanja zadovoljstva korisnika zdravstvenim usluga u našoj ustanovi. Anketa zadovoljstva korisnika zdravstvenih usluga je predviđena godišnjim planom da se uradi u vremenskom intervalu od 18.05-28.05.2015 godine  na nivou cijelog Doma zdravlja.

Služba za kontrolu kvaliteta će u tu svrhu odštampati 310 anketnih upitnika za korisnike zdravstvenih usluga a distribucija istih će biti urađena preko odgovornih tehničara službi. Anketni upitnik ne zahtjeva ime korisnika zdravstvenih usluga niti se na bilo koji drugi način vrši njegova identifikacija i popunjava se na dobrovoljnoj bazi. Upitnik se popunjava u zdravstvenoj ustanovi, a popunjene upitnike pacijenti ubacuju u, za tu svrhu obezbeđene kutije (15 anketnih, zatvorenih, vidno označenih kutija u svim službama Doma zdravlja) čime se postiže anonimnost ankete.

Po isteku navedenog vremena predviđenog za anketiranje odgovorni tehničari organizuju da se anketne kutije dostave u službu za kontrolu gdje će se raditi obrada dobijenih podataka.

Služba za kontrolu kvaliteta analizira rezultate istraživanja, predlaže mere za unapređenje kvalitete, predlaže nosioce odgovorne za realizaciju predloženih mjera i vremenske rokove za njihovu realizaciju. Obaveza službe za kontrolu kvaliteta je da izradi završni izvještaj o rezultatima istraživanja i mjerama za unapređenje kvaliteta. Izvještaj se dostavlja menadžmentu, rukovodiocima službi i prezentuje zaposlenim radnicima.

Anketa povratnih informacija roditelja

_____________________________________________________________________________________________

Anketa za zaposlene radnike

Direktor Doma zdravlja i služba za kontrolu kvaliteta obavještavaju zaposlene radnike o vremenu i načinu anketiranja zaposlenih radnika Doma zdravlja Derventa. Anketa za zaposlene radnike je predviđena godišnjim planom da se uradi u vremenskom intervalu od 01.06-10.06.2015. godine.

Služba za kontrolu kvaliteta će u tu svrhu odštampati 139 anketnih upitnika za zaposlene radnike Doma zdravlja a distribucija istih će biti urađena preko odgovornih tehničara službi. U anketiranju učestvuju i radnici sa privremenim rješenjim o zaposlenju. Anketni upitnik ne zahtjeva ime zaposlenog niti se na bilo koji drugi način vrši njegova identifikacija a popunjava se na dobrovoljnoj bazi. Upitnik se popunjava u zdravstvenoj ustanovi, a popunjene upitnike zaposleni radnici Doma zdravlja ubacuju u, za tu svrhu obezbeđene kutije (15 anketnih, zatvorenih, vidno označenih kutija u svim službama Doma zdravlja) čime se postiže anonimnost ankete.

Po isteku navedenog vremena predviđenog za anketiranje odgovorni tehničari službi organizuju da se anketne kutije dostave u službu za kontrolu kvaliteta gdje će se raditi obrada dobijenih podataka.

ANK Z 2015 pdf

___________________________________________________________________________________________

 Izvještaj o izvršenom anketiranju korisnika zdravstvenih usluga od strane FZO Republike Srpske:

         Ugovorom koji je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) zaključio sa Domom zdravlja Derventa (u daljem tekstu: Zdravstvena ustanova) utvrdjeno je da će se u cilju zaštite prava osiguranih lica, racionalnog i namjenskog korišćenja sredstava za zdravstvenu zaštitu, vršiti stalna pravna, finansijska i medicinska kontrola izvršenih obaveza iz Ugovora, koja se ostvaruje neposrednim uvidom u medicinsku i finansijsku dokumentaciju koja je u vezi sa ugovorenim obavezama, a kojom se dokazuje namjensko korišćenje sredstava od strane Zdravstvene ustanove, kao i neposrednom komunikacijom sa osiguranicima.

          U skladu sa propisanim ovlaštenjima kontrolori Fonda su u periodu od 01.04. do 30.06.2015. godine u prostorijama Zdravstvene ustanove vršili anketiranje osiguranika. Anketiranje je obavljeno tako da su ovlašteni radnici Fonda osiguranicima postavljali pitanja iz Anketnog upitnika čiji je primjerak prethodno dostavljen Zdravstvenoj ustanovi.

          U Zdravstvenoj ustanovi  anketirano je ukupno 50 osiguranika nakon čega su analizom svih anketnih upitnika dobijeni slijedeći rezultati:

  1. Na pitanje pod rednim brojem 1. koje glasi „kojom ocjenom biste ocjenili kvalitet usluga koje dobijate u Zdravstvenoj ustanovi“ osiguranici su navedeno ocijenili prosječnom ocjenom 4,4.
  2. Na pitanje pod rednim brojem 2. koje glasi „da li ste zadovoljni odnosom ljekara prema vama 45 (90%) osiguranika izjasnilo se da su zadovoljni odnosom ljekara prema njima dok se 5 (10%) osiguranika izjasnilo da nisu zadovoljni odnosom ljekara prema njima.
  3. Na pitanje pod rednim brojem 3. koje glasi „da li ste zadovoljni odnosom medicinske sestre prema vama“ 47 (94%) osiguranika izjasnilo se da su zadovoljni odnosom medicinske sestre prema njima dok se 3 (6%) osiguranika izjasnilo da nisu zadovoljni odnosom medicinske sestre prema njima.

          Kako je većina anketiranih osiguranika postavljena pitanja ocijenila odličnom ocjenom (prosječna ocjena za pitanje pod brojem 1. iznosi 4,4) odnosno u visokom procentu pozitivno odgovorila na pitanja pod rednim brojem 2. i 3. Nema potrebe da Zdravstvena ustanova obavještava nadležnu Kancelariju Doboj o mjerama koje su preduzeli ili namjeravaju preduzeti kako bi se pojedini  segmenti iz Anketnog upitnika poboljšali.